ลำดับ: O-1 ถึง O-24

ลำดับ: O-25 ถึง O-43

ข้อมูลพื้นฐาน
       O-1 โครงสร้างของหน่วยงาน [1]
       O-2 ข้อมูลผู้บริหาร [1] [2]
       O-3 อำนาจหน้าที่ [1]
       O-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา [1]
       O-5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [1]
       O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
ข่าวประชาสัมพันธ์
       O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [1]
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       O-8 Q&A 
       O-9 Social Network
แผนการดำเนินงาน
       O-10 แผนการดำเนินงานประจำปี [1]
       O-11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
       O-12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [1]
การปฏิบัติงาน
       O-13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [1]
การให้บริการ
       O-14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [1] [2] [3]
       O-15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [1]
       O-16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       O-17 E-Service [1]
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O-18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [1]
       O-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [1]
       O-20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10
       O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [1] [2]
       O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [1] [2]
การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [1]
       O-26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [1] [2] [3] [4]
       O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [1] [2]
       O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [1]
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O-29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [1]
       O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน [1]
       O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [1]
       O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O-34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต
       O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       O-37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [1]
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        O-40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
        O-41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
        O-43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Message us