contact / ติดต่อเรา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5504 9665
โทรสาร 0 5541 4074

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

tel. +66 5 504 9665
fax. +66 5 541 4074

Uttaradit School
15 Injaimee Rd, Tha-it, Mueng,
Uttaradit 53000