ประกาศการรับห้องเรียนปกติรอบทั่วไป ม.1 เเละ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 คู่มือการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์

วิทยาศาสตร์พลังสิบ เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ คืออีกหนึ่งมาตรการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้แก่คนไทย โดยการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่สำคัญต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แหล่งที่มาของข้อมูล: กระทรวงศึกษาธิการเบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชั่นสแกนเอกสารสำหรับสมาร์ทโฟน

App Store for iPhone and iPad
App Store
for Android
Google Play