ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

...

1. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
- ระดับประถมศึกษา 1 รางวัล
- ระดับมัธยมศึกษา 1 รางวัล

2. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองอันดับ 1
- ระดับประถมศึกษา 1 รางวัล
- ระดับมัธยมศึกษา 1 รางวัล

3. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองอันดับ 2
- ระดับประถมศึกษา 1 รางวัล
- ระดับมัธยมศึกษา 1 รางวัล

4. เกียรติบัตรรางวัลผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวม ร้อยละ 60 ขึ้นไป
- ระดับประถมศึกษา ตาม จำนวนนักเรียนที่ทดสอบผ่าน
- ระดับมัธยมศึกษา ตาม จำนวนนักเรียนที่ทดสอบผ่าน