หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

1
ประชาสัมพันธ์
101(กด 0 )
2
ฝ่ายบริหารงบประมาณ(การเงิน)
119
3
ฝ่ายบริหารวิชาการ
123
4
ฝ่ายบริหารบุคคล
121
5
ฝ่ายบริหารทั่วไป (ธุรการ)
122
6
งานแนะแนว
124
7
ห้องสมุด
129
8
ห้องพยาบาล
130
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
140
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
141
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
153
16
ป้อมยาม
171
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202
18
IEP
311
19
โสตทัศนูปกรณ์
312
20
ประกันคุณภาพการศึกษา
531
21
สำนักงานห้องเรียนพิเศษ
536