คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > กรกฎาคม

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 จำนวน 79 คน เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระยอง 2656

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง 141 ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/2 5/1 และ 5/2 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ จังหวัดชลบุรี 2632

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดสอบข้อเขียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี (AYC) รุ่นที่ 19

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดสอบข้อเขียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี (AYC) รุ่นที่ 19ณ อาคาร 3 ห้อง 322-324 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบจำนวน 88 คน ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีครูผู้ควบคุมในครั้งนี้ คือ ครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา 📍ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ที่ http://facebook.com/UTDMath ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์    

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมค่ายโครงงานบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 🛤

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 จำนวน 58 คน เข้าร่วมค่ายโครงงานบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 2596

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน🛤

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 2579

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ 2338

Top