คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > มีนาคม

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นั้น 538

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครวันที่ 22, 23, 25, 26 และ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 532

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

วันนี้ 13 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 527

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด กิจกรรม Big Day (โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง) เพื่อเป็นการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี 545

📣ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561📣

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ที่http://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน งานจัดทำ GPAกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุตรดิตถ์

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบ 489

รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และให้นักเรียนมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 509

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังแนบ 481

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจำนวน 36 คน และสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น 475

Top