คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > คนเก่งของเรา

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัลต่างๆ

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายวีระพนธ์ คำดี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้📣รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 4651

🎉นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562🎉

วันที่ 31สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 4288

พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการที่ 1 : การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 4186

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

28 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอตุรดิตถ์    

📣 นายกันณวัฒน์ จันรุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี📢

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 จัดโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4219

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานใน 4235

ดร.บัญชร จันทร์ดา ผอ.รร.อต. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนและบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนอุตรดิตถ์ และบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 3812

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3765

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. แข่งขันกิจกรรม “Drone STEM การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับร่วมกับการเรียนรู้แบบบ STEM” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลพิเศษ เป็นเครื่องบินโดรน DJI TELLO EDU   1. เด็กชายคณิน น้อยศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   2. เด็กชายศุภวิช รัฐธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3. เด็กชายภูมิภัทร อินมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   4. เด็กชายเปี่ยมโชค พร้อมมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ครูผู้ควบคุมทีม นายวิทยา อยู่แจ่ม 2. แข่งขันเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรม iCode Programming Contest 2019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมที่ 1 Let me out ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 1. นายจักรพงษ์ อินทรมินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นายธนภูมิ สารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นายรัชชานนท์ ขำโพธิ์

🏆รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

🏆รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ( ที่ 1 ใน 120 ทีม) เป็นตัวแทนภาคเหนือตอนล่างไปแข่งขันต่อระดับประเทศ 3848

Top