คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > ประกาศ > สมัครเรียน 2562

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ม.1 ครั้งที่ 2

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 และมีการรายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 และมีการเรียกบัญชีสำรองครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 3 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศให้ นักเรียนผู้ที่สอบได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 153-155 มารายงานตัว ณ ห้องแผนงาน อาคาร 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น รายชื่อดังดังแนบ *หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับ 156 เป็นต้นไปมารายงานตัว*

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 และมีการรายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีการเรียกบัญชีสำรอง วันที่ 9 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีผู้สละสิทธิ์จำนวน 5 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศให้ นักเรียนผู้ที่สอบได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 154 - 158 มารายงานตัว ณ ห้องแผนงาน อาคาร 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น รายชื่อดังแนบ *หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับ 159 เป็นต้นไปมารายงานตัว*

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 และมีการรายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีผู้สละสิทธิ์จำนวน 18 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศให้ นักเรียนผู้ที่สอบได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 136- 153 มารายงานตัว ณ ห้องแผนงาน อาคาร 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น รายชื่อดังไฟล์แนบ 667

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ระดับชั้น ม.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 และมีการรายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีผู้สละสิทธิ์จำนวน 8 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศให้นักเรียนผู้ที่สอบได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 145-152 มารายงานตัว ณ ห้องแผนงาน อาคาร 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น รายชื่อดังไฟล์แนบ *หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับ 153 เป็นต้นไปมารายงานตัว*

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 **โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด** ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และประเภทนักเรียนทั่วไป สอบจัดแผนการเรียนและสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วนั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศแผนการเรียนห้องเรียนปกติ ดังนี้ ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2. มามอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 3. หากไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด หรือเอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายนี้ถือว่าสละสิทธิ์ **แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ** ประกาศแผนการเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 ดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 **โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด** ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยดังไฟล์แนบ 650

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562 ***โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ปฏิบัติดังนี้ 641

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่องการรับสมัครเข้าห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2562 566

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นั้น 538

Top