คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นั้น 538

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครวันที่ 22, 23, 25, 26 และ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 532

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบ 489

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังแนบ 481

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจำนวน 36 คน และสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น 475

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

อ้างถึงประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลกอุตรดิตถ์ลง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 4.2.1 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 420

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ปีการศึกษา 2562)

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ปีการศึกษา 2562) 410

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562) 395

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (E.P) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (E.P) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 378

Top