คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > อบรม/สัมนา

คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 4629

“โครงการอบรมผู้นำนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย”

วันที่ 4 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนละ 2 คน 4635

กิจกรรม English Fun Day Trip

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program: IEP) จัดกิจกรรม English Fun Day Trip ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 4/3 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงภายนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ห้องเรียนพิเศษIntensive English Program (IEP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ

24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ 4154

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ 4146

โครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และม.6

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net 4105

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1-2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติมตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4062

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academyจัดกิจกรรม English Camp

17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academyจัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 18สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว : เครือข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์  

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าค่าย Cubic Camp

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 จำนวน 70 คน เข้าค่าย Cubic Camp ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิต์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 3625

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พาคณะครูนักเรียนจำนวน 11 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์    

Top