คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม นศท.

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร’62

ประกาศจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร'62 เตรียมตัวให้พร้อมในช่วงปิดเทอมดังนี้ 1.เตรียมตัวด้านสมรรถภาพร่างกายตามตาราง(pointing down) 2.เตรียมขนาดร่างกายตามตาราง(pointing down) 3.เตรียมสำเนาปพ.1 4.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+บิดา+มารดา) หมายเหตุ : ข้อ1-4 เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า..และมักพบปัญหาอยู่เสมอ และหลักฐานอื่นๆจะแจ้งอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียน

Top