คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

วันนี้ 13 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 527

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด กิจกรรม Big Day (โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง) เพื่อเป็นการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี 545

📣ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561📣

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ที่http://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน งานจัดทำ GPAกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุตรดิตถ์

รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และให้นักเรียนมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 509

โรงเรียนอุตรดิตถ์รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Progam : IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และให้นักเรียนมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 492

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสนใจในการสอบครั้งนี้ และตรวจเยี่ยมห้องสอบเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและเป็นขวัญกำลังใจนักเรียนในการสอบ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสนใจในการสอบครั้งนี้ และตรวจเยี่ยมห้องสอบเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561

เนื่องจากการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 383

การประชุมสัมมนา “การมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำ นำสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการในการประชุมสัมนา “การมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำ นำสู่อนาคตที่ยั่งยืน” และให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 334

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 287

Top