ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

สมัครเรียน 2565

📣 ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

👉 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

 

👉 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

 

✅ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่สอบได้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

📌 โดย “รายงานตัวรูปแบบออนไลน์”

✅ และดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวได้ที่ www.utd.ac.th และมอบตัวในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบริหารวิชาการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ชั้น 1 อาคาร 1 ห้อง 111

‼️‼️ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด หรือมามอบตัวแล้วเอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์

👉 เอกสารการมอบตัว👈

✅ 1. ใบมอบตัวตามแบบที่โรงเรียนอุตรดิตถ์กำหนด พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.utd.ac.th

✅ 2. สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
– นักเรียน จำนวน 3 ฉบับ
– บิดา จำนวน 1 ฉบับ
– มารดา จำนวน 1 ฉบับ
– กรณีติดต่อบิดาหรือมารดาไม่ได้ให้ใช้สูจิบัตรนักเรียนแทนสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาหรือคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากที่อำเภอหรือสำนักงานเทศบาล

✅ 3. ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 ฉบับจริง
‼️‼️‼️‼️ หมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ได้รับปพ.1 ฉบับจริงให้ผ่อนผัน โดยนำฉบับจริงมาให้ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

✅ 4. สำเนาใบชำระบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จากธนาคารกรุงไทย (ใบ Pay in อย่างละ 1 ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.utd.ac.th และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น