ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2565

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศรายชื่อ ม.1  ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศรายชื่อ ม.1  ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ

 

คลิกเพื่อโหลดเอกสารประกอบการมอบตัว

 


ชั้น ม.1 มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2565

ชั้น ม.4 มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2565

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ให้เรียงตามลำดับ ดังนี้

1) ใบมอบตัว (ให้นักเรียนมารับที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ห้องวิชาการ)

2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้

2.1) นักเรียน                  จำนวน 3 ฉบับ

2.2) บิดา                       จำนวน 1 ฉบับ

2.3) มารดา                    จำนวน 1 ฉบับ

2.4) กรณีที่ติดต่อบิดาหรือมารดาไม่ได้ ให้ใช้ สูจิบัตรแทนสำเนาทะเบียนบ้าน หรือคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล

3) ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

(กรณีที่ยังไม่ได้รับ ปพ.1 ฉบับจริง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอผ่อนผันการส่งเอกสารได้และต้องนำมามอบให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1)

4) สำเนาใบชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินสนับสนุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ จากธนาคารและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น