ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2565

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2565

 

ประกาศรายชื่อ ชั้น ม.1    วันที่ 8 มี.ค.65

 

ประกาศรายชื่อ ชั้น ม.4    วันที่ 9 มี.ค.65

 

เว็บไซต์รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อออนไลน์

 


ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ม.1

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 72 คน สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือก เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 72 และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 72 ให้รายงานตัวรูปแบบ Online และดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวได้ที่ www.utd.ac.th ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวในระบบถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. ให้มามอบตัว วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
2.1 นักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1 – 36 ให้มามอบตัว ณ ใต้อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์
2.2 นักเรียนสอบได้ลำดับที่ 37 – 72 ให้มามอบตัว ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรณีไม่มามอบตัวหรือมามอบตัวแล้ว เอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้อง ถือว่าสละสิทธิ์การเช้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
3. กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สละสิทธิ์จำนวนเท่าใด โรงเรียนจะประกาศ เรียกนักเรียนรายชื่อผู้สอบได้ลำดับที่ 73 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่ขาด ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 หร้อมให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์


ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ม.1

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 36 คน สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือก เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 36 และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 36 ให้รายงานตัวรูปแบบ Online และดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวได้ที่ www.utd.ac.th ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวในระบบถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
2. นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 36 ให้มามอบตัว ณ โรงอาหาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. กรณีไม่มามอบตัวหรือมามอบตัวแล้ว เอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้องถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
3. กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ห้องเรียนพิศษด้านภาษาต่างประเทศ สละสิทธิ์จำนวนเท่าใด โรงเรียนจะประกาศเรียกนักเรียนรายชื่อผู้สอบได้ลำดับที่ 37 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่ขาด ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 พร้อมให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์


ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ม.4

ทั้งนี้ ให้นักเรียนโควตาลำดับที่ 1 – 10 และที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1- 56 และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนโควตา ลำดับที่ 1 – 10 และที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 56 ให้รายงานตัวรูปแบบ Online และดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวได้ที่ www.utd.ac.th ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวในระบบถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตด์
2. นักเรียนโควตา ลำดับที่ 1 – 10 และที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 56 ให้มามอบตัวในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
2.1 นักเรียนโควตาลำดับที่ 1 – 10 และที่สอบคัดเลือกได้ลำตับที่ 1 – 20 ให้มามอบตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์
2.2 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 21 – 56 ให้มามอบตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรณีไม่มามอบตัวหรือมามอบตัวแล้ว เอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้องถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
3. กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) สละสิทธิ์จำนวนเท่าใด โรงเรียนจะประกาศเรียกนักเรียนรายชื่อผู้สอบได้ลำดับที่ 57 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่ ขาด ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 พร้อมให้มารายงานตัว และมอบตัวในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์


ห้องเรียนพิเศษด้านเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   ม.4

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 36 และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
1. ให้มารายงานตัว วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดให้มารายงานตัวเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. ผู้ที่มารายงานตัวตามข้อ 1 ให้มามอบตัว วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์
3. หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด หรือ มามอบตัวแล้วเอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายประกศนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
4. กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre Engineering Program : PEP) สละสิทธิ์จำนวนเท่าใด โรงเรียนจะประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรองลำดับที่ 37 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่ขาดในวันที่ 29 เมษายน 2564 พร้อมให้มามอบตัว ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น