ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น (ครั้งที่ ๒)

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๕๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utd.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๔๑๑๑๐๔ ต่อ ๑๑๙ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

สำเนา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น