การสัมภาษณ์พิเศษข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์

วีดีทัศน์
 
๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตามแนวทางที่ ก.พ.กำหนด มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ****
ขอร่วมภาคภูมิใจ และเสนอการสัมภาษณ์พิเศษ ๑ ใน ๓ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์
นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน*****
“ ยึดหลักความหนักแน่น ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่/การขับเคลื่อนในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมให้ทำหน้าที่ตามถนัด ได้งาน ได้ใจ ทุกคนมีความสุข ส่งเสริมความก้าวหน้า มีแบบอย่างความสำเร็จ/การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
โดยการขับเคลื่อนงานของแผ่นดินเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของข้าราชการทุกคน และต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท และเสียสละเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้เป็นที่ประจักษ์ คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักสำคัญ
ข้อคิด ความรู้สึก ความภาคภูมิใจที่ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
การสร้างผืนนาให้เป็นโรงเรียน บนพื้นที่ 134 ไร่” ด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาส /การทำงานในโครงการพระราชดำริ และภาคภูมิใจต่อเพื่อนอาชีพครูด้วยกัน….
**********
จงทำงานด้วยความตั้งใจ ให้เต็มที่ ซื่อสัตย์ ทำงานเล็กใหญ่ ต้องศึกษาหาวิะีการทำงานให้ดีที่สุด ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อรู้ปัญหาอุปสรรค และนำปัญหามาประมวลเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น


คลิกเพื่อชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น