คำสั่งด่วนที่สุด! กรมควบคุมโรค 🗣😷☣

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

คำสั่งด่วนที่สุด! กรมควบคุมโรค สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางจกรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กลับต่างจังหวัดหลังจากวันที่ 22 มี.ค. ขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้านกรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จํานวน ๒ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลําเนา

กรมควบคุมโรค ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือ จัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน ดังนี้
๑. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอําเภอและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
๒. จัดทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลําเนา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานักหรือ ที่พักอาศัยจนครบ ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนา
๔. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
๔.๑ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ๔.๒ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม ๔.๓ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ % ลูบมือจนแห้ง ๔.๔ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
๔.๕ หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น