ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา เป็นเกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ คนเก่งของเรา

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา เป็นเกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการแข่งขันดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.กิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้น ม.4 – 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โดยได้อันดับที่ 8 จากทั้งหมด 44 โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นายชุติเทพ วงษ์กาวิน
2. นายณัฐภัทร เรืองพิพัฒน์
3. นายดลสันต์ โพธิแก่ง
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ
2. ครูสมคิด อินทรา

2. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โดยได้อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 44 โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นางสาวปัญญาภัทร กำจาย
2. นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล
3. นายธนัท สารเจริญ
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูจันจิรา จุลรังสี
2. ครูพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

3. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง โดยได้อันดับที่ 13 จากทั้งหมด 44 โรงเรียน
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กหญิงณิชา บุญแสง
2. เด็กหญิงญาณิศา พรมแก้วต่อ
3. เด็กหญิงดุสิตา อินสัน
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูทศพร เพียสามารถ
2. ครูสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 1 – 3
1. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กหญิงณิชา บุญแสง
2. เด็กหญิงญาณิศา พรมแก้วต่อ
3. เด็กหญิงดุสิตา อินสัน
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูทศพร เพียสามารถ
2. ครูสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ

2.กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กชายกนกไผท กาวี
2. เด็กชายทักษกรณ์ แก้วคต
3. เด็กชายธีระภัทร เทพคำทอง
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูดวงฤทัย ปันนาวิน
2. ครูณัชพล ดีอุดม

3. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กหญิงณัชนิชา พาสพิษณุ
2. เด็กหญิงปานไพลิน กิ่งวิสิทธิ์
3. เด็กชายสุธนัย กลับใจ
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูจิรนันท์ จิตจง
2. ครูธัญญลักษณ์ ปาด้วง

4. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กหญิงณัฐฐากานต์ ไชยสอน
2. เด็กหญิงมาลินี บุญมี
3. เด็กชายวิศวินท์ เขาดี
ครูผู้ฝึกสอนได้แก่
1. ครูสาวิตรี เรือนจันทร์
2. ครูสุภัทรา ชัยสุ่ย

5. กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กชายศุภกร ท้าวทอง
2. เด็กชายสิรภพ พร้อมญาติ
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูสุรพัส ฤทธิ์หิรัญ
2. ครูอรชร จันทร์ผ่อง

6. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กชายคณิน น้อยศิริ
2. เด็กชายยสินทร เกิดอ่วม
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ
2. ครูสมคิด อินทร์ทรา

7. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. เด็กชายณัฐนันท์ เชื้ออินทร์
2. เด็กชายอานุภาพ แก้วเฉลิมทอง ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ
2. ครูสมคิด อินทร์ทรา

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 4 – 6
1. กิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นายชุติเทพ วงษ์กาวิน
2. นายณัฐภัทร เรืองพิพัฒน์
3. นายดลสันต์ โพธิแก่ง
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ
2. ครูสมคิด อินทรา

2. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นางสาวปัญญาภัทร กำจาย
2. นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล
3. นายธนัท สารเจริญ
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูจันจิรา จุลรังสี
2. ครูพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นายนิธิพล เพ็ญธิสาร
2. นายวชิรดิตถ์ สีนาค
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูวงกต จุลรังสสี
2. ครูดวงกมล อภิเดช

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นางสาวพรนภัส ศิริไทย
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ชุ่มจันทร์
3. นางสาวสรัลนุช คงทอง
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูสุดใจ มีจันทร์
2. ครูอรชร จันทร์ผ่อง

5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นายณกฤช ลิยงค์
2. นายวรวิช บำรุงเกตุ
3. นายวัฒนธร ฉิมเลี้ยง
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ
2. ครูพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

6. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นายกฤตพณ พรมละ
2. นางสาวธนพรรณ พงศ์เลิศคณิต
3. นางสาวเจิดรัสดา มุ่นพุก
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. ครูพรชีวิน นนทการ
2. ครูวราภรณ์ สีนาค

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลายค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1. นางสาวปัญญภัทร กำจาย
2. นางสาววรัมพร ชัยสุขขจี
ครูผู้ควบคุม
1. ครูจันจิรา จุลรังสี
2. ครูพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง
3. ครูดวงกมล อภิเดช

ภาพ/ข่าว: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *