กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (ภาคเหนือ) จำนวน 24 รายการ

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ คนเก่งของเรา

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (ภาคเหนือ) จำนวน 24 รายการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เด็กชายพงศธร สุทธิอาจ
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
2. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เด็กชายวรภพ ย้ายตั้ง
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
3. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
นายภูวเนตร รีมูล
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เด็กชายณัฐพงษ์ กาวิน
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
2. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
นางสาวกนกรัชต์ รุณสูงเนิน
นายชวน ตันแก้ว
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
นายภูวเนตร รีมูล
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
2. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
นางสาวสุพัชรลักษณ์ กฤชบัวสวรรค์
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
3. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
นางสาวศิลป์ศุภา ตันคำ
ผู้ฝึกซ้อม นายชูชาติ โรจนอังกูร

*สาระทัศนศิลป์
1. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
เด็กหญิงกชพร เหล็กคำ
ผู้ฝึกซ้อม นายชูชาติ โรจนอังกูร
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
นางสาวพรทิพย์ บุญมี
ผู้ฝึกซ้อม นายชูชาติ โรจนอังกูร
3. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
นางสาวภัทรพร วิทรมะ
ผู้ฝึกซ้อม นายชูชาติ โรจนอังกูร
4. รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
นางสาวณัฐธยาณ์ อุ่นแก้ว
ผู้ฝึกซ้อม นายณัฐภล ศักดิ์สงวน

**สาระดนตรีสากล
1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
นายธีรภัทร ตรีวิมล
นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
2. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกันตพงศ์ ปัญญา
2. นายกุลชาติ เขาวิเศษ
3. นายนิลพัทธ์ สุวรรณอาศน์
4. นางสาวพัชรีพร ชัชวาลย์
5. นางสาววิชญาดา มณฑาทอง
6. นายสุทิวัส จูยา
ผู้ฝึกซ้อม
1. นายชวน ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
3. นายนิยม เกตุกอ

3. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
เด็กชายณัฐกมล อินสอน
นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์

***สาระดนตรีไทย
1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เด็กชายพงศธร สุทธิอาจ
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
2. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
นายคุณากรณ์ เลี้ยงประเสริฐ
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล
3. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
นายศุภวัฒน์ ชวนสินธุ์
ผู้ฝึกซ้อม นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
4. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
นายสิรภพ ม่ากมณี
ผู้ฝึกซ้อม นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
5. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. เด็กชายกิตติศักดิ์ จิตตะกาญจน์
2. นายคุณากรณ์ เลี้ยงประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐพงษ์ กาวิน
4. นายณัฐวุฒิ สังคารัตน์
5. นายธิติ พรมสอน
6. เด็กหญิงบัณฑิตา มากบำรุง
7. เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองกระสัน
8. เด็กชายพงศธร สุทธิอาจ
9. นายภูวเนตร รีมูล
10. เด็กชายวรภพ ย้ายตั้ง
11. นายศุภวัฒน์ ชวนสินธุ์
12. นายสรัล ม่วงเผือก
13. นายสหรัฐ สอนสี
14. นายสิรภพ มากมณี
15. นางสาวสุพัชรลักษณ์ กฤชบัวสวรรค์
ผู้ฝึกซ้อม
1. นางจันทร์ตรา ดีมูล
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
3. นายศุภมงคล มาพริก
4. นางอาภรณ์ สอนจรูญ
6. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
นายธิติ พรมสอน
ผู้ฝึกซ้อม นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
7. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เด็กชายวรภพ ย้ายตั้ง
ผู้ฝึกซ้อม นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
8.รางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
นายสรัล ม่วงเผือก
ผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์ตรา ดีมูล

****สาระนาฏศิลป์
1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองถวิล
2. เด็กหญิงจิรชยา ใจหล้า
3. เด็กหญิงชลิดา จันทร์โต
4. เด็กหญิงชานิสา สุขรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา ไทยเก่ง
6. นางสาวธนธรรณ์ ทองศรีจันทร์
7. นางสาวพัชธนันท์ อินเปีย
8. เด็กหญิงอาทิตยา อุดทาสุข
ผู้ฝึกซ้อม
1. นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล ไกรศร
4. นางสาวสิริรัตน์ บัวคำ
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองถวิล
2. เด็กหญิงจิรชยา ใจหล้า
3. เด็กหญิงชลิดา จันทร์โต
4. เด็กหญิงชานิสา สุขรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา ไทยเก่ง
6. นางสาวธนธรรณ์ ทองศรีจันทร์
7. นางสาวพัชธนันท์ อินเปีย
8. เด็กหญิงอาทิตยา อุดทาสุข
ผู้ฝึกซ้อม
1. นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล ไกรศร
4. นางสาวสิริรัตน์ บัวคำ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *