ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นั้น

บัดนี้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา ด้านศิลปะ ด้านการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (จิตอาสา) ด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

**** ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไปเข้าสอบ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 โดยนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน
หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ และแฟ้มสะสมงานไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย ****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น