ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน 2562

อ้างถึงประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลกอุตรดิตถ์ลง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 4.2.1 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมให้เต็มแผนการรับนักเรียน และกรณีไม่เต็มแผนการรับ ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นโรงเรียนอุตรดิตถ์รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม 80% ไปแล้ว 290 คน

เพื่อให้การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรง เรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็มแผนการรับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ให้เต็มศักยภาพแผนการรับนักเรียนโดยพิจารณาจากลำดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 และไม่มีผลการเรียนที่ค้าง 0 ร มส มผ มีรายชื่อดังนี้

***และให้นักเรียนลำดับที่ 291 ถึง ลำดับที่ 354 มารับใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาฯ วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และให้นักเรียนมายื่นใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น