คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561

เนื่องจากการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้การดำเนินงานที่ต้องประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพของการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดังนี้ เอกสารตามรายละเอียดแนบ

ใส่ความเห็น

Top