ดร.บัญชร จันทร์ดา ผอ.รร.อต. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนและบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียน

คนเก่งของเรา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนอุตรดิตถ์ และบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ดังต่อไปนี้
นักเรียนเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ภาพถ่าย และประกวดสุนทรพจน์ ทางสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เขตทุ่งกะโล่ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 การประกวดภาพยนตร์สั้นทางสิงแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีม Back to Nature (ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500)
๑. เด็กชายศุภวิช รัฐธรรม ม.๓/๓
๒. เด็กชายวิศวินท์ เขาดี ม.๓/๓
๓. เด็กชายวงศธร หิรัญงาม ม.๓/๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รองชนะเลิสอันดับ๑ เงินรางวัล ๑๐๐๐)
ทีม Fund เฟื่อง
๑. นายภูมิไท ศิริสมบูรณ์ ม.๕/๑๐
๒. นางสาวกัญญาภัค แก้วใจ ม.๕/๗
๓. นายณฤทธิ์ อาณาเขตต์ ม.๕/๖
ทีมนอนน้อยแต่นอนนะ (ชมเชย)
๑. นายจักธร สุขโชติ ม.๕/๗
๒. นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ ม.๕/๗
๓. นายกฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา ม.๕/๒
๔. นายธีรภัทร แก้วจีน ม.๕/๗

การประกวดภาพถ่ายทางสิ่งแวดล้อม
๑. เด็กชายวงศธร หิรัญงาม ม.๓/๓
๒. นายภูมิไท ศิริสมบูรณ์ ม.๕/๑๐
๓. นางสาวกัญญาภัค แก้วใจ ม.๕/๗ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ เงินรางวัล ๕๐๐)
๔. นายณฤทธิ์ อาณาเขตต์ ม.๕/๖
๕. นายจักธร สุขโชติ ม.๕/๗
๖. นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ ม.๕/๗

การประกวดสุนทรพจน์ทางสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. เด็กชายพิชัย จบศรี ม.๑/๔ (รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐๐)
๒. เด็กหญิงณญาตา สีหโรจน์ภูวดล ม.๓/๑ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๘๐๐)
๓. นายวันฤทธิ์ ไวทย์รุ่งโรจน์ ม.๓/๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางสาวณิชาพร ฉ่ำวารี ม.๔/๔
๒. นางสาวธันยากรณ์ ดวงอิน ม.๕/๑๒
๓. นายศมพร มีเกิดมูล ม.๖/๔

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ทางสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้” วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๑๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กหญิงณญาตา สีหโรจน์ภูวดล ม.3/1 รางวัลชนะเลิศ
2. เด็กชายพิชัย จบศรี ม.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายวันฤทธิ์ ไวทย์รุ่งโรจน์ ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงณัชชา จารีต ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางสาวธันยากรณ์ ดวงอิน ม.๕/๑๒ รางวัลชนะเลิศ
2. นายศมพร มีเกิดมูล ม.๖/๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวณิชาพร ฉ่ำวารี ม.๔/๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายณัทพัฒน เอื้อเฟื้อ ม.๕/๑๒ รางวัลชมเชย
5. นายชานนท์ ญานะวงศ์ ม.๔/๔ รางวัลชมเชย
6. นายฉัตรชัย อาจสาลิกรณ์ ม.๔/๑๐ รางวัลชมเชย

รายชื่อนักเรียนประชาสัมพันธ์ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ปีการศึกษา 2561
1. นาย จิรวุฒิ รัตนสุวรรณ ม. 6/10
2. นาย ณฤทธิ์ อาณาเขตต์ ม. 5/6
3. เด็กชาย วงศธร หิรัญงาม ม. 3/3
4. นาย เขตโสภณ กาวิลัย ม. 6/10
5. นาย ภูริภัทร เข็มเพ็ชร์ ม. 4/5
6. นาย กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา ม. 5/2
7. นางสาว พัชธนันท์ อินเปีย ม. 3/6
8. นาย จุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ ม. 5/7
9. นาย จักรธร สุขโชติ ม. 5/7
10. นาย ธนภัทร รอดเนียม ม. 6/10
11. นาย ธีรภัทร์ แก้วจีน ม. 5/7
12. นาย รัชพล อุบลศรี ม. 6/10
13. นาย ชณพงษ์ สีตาแสง ม. 6/10
14. นางสาว กัญญาภัค แก้วใจ ม. 5/7
15. นาย ภูมิไท ศิริสมบูรณ์ ม. 5/10
16. นาย ชลันธร ขำฉา ม. 4/5
17. เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นทุ่งยั้ง ม. 2/10

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *