คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > อบรม/สัมนา > นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายเป็นรูปแบบการบรรยายพิเศษและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์สู่โลกความจริง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ กิจกรรมดูดาว กรดเบส การไทรเทรตกรดเบส กายวิภาคและสรีรวิทยา กายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โลกของคณิตศาสตร์จำลอง และการใช้เครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูล โดยมีผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้คือ นางสาวเฉลิมพร ทองศรอ้น นายมานพ ขันเอีย และนางสาวกุลสตรี รุ่งเมือง

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top