คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายทวีศักดิ์ จารุชาต ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผศ.สุบิน แก้วยัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พันโท ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายอนันต์ ทองแดง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพูลศักดิ์ ชูพานิชสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ร.ต.ท. วิทยา คำเพาะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางนงลักษณ์ ปัญญเบกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายประสงค์ อุไรวรณ์ ผู้แทนผู้ปกครอง
9. นายวิวัฒชัย หล่มศรี ผู้แทนครู
10. นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ ผู้แทนองค์การชุมชน
11. นายเอนก อ่วมแจง ผู้แทนองค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น
12. นายมนูญ รัตนนาคะ ผู้แทนศิษย์เก่า
13. พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
14. พระครูสุภัทรสันติคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
15. นายบัญชร  จันทร์ดา กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน