1.   นายวีระพันธุ์  ดอนท้วม ประธานกรรมการ
2.   นางรุ่งรัตน์  วาทหงษ์ รองประธานกรรมการ
3.   นางสาวฤทธี กุลพรม รองประธานกรรมการ
4.   นายชาญฤทธิ์  เตชา รองประธานกรรมการ
5.  นายธนพงษ์ เกษศรี รองประธานกรรมการ
6.   นายเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า กรรมการ
7.   นางนุสลา  รัฐธรรม กรรมการ
8.   นางวันเพ็ญ  ห่อทอง กรรมการ
9.   นายวิวัฒชัย  หล่มศรี กรรมการ
10. นายสุธีร์  สัตยภรณ์ กรรมการ
11. นางอุศนา  ธีระวรรณ กรรมการ
12. นายมานพ  รัตคธา กรรมการและเลขานุการ
13. นางทศพร  เพียสามารถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ความเห็นการดำเนินกิจการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ความเห็นการบริหารงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารทั่วไป และ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุตรดิตถ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

Message us