นายธนพงษ์ เกษศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

แนวคิด

งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจ ในการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการ
ได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารวิชาการ

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาหลักสูตร
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 งานแนะแนวการศึกษา
1.4 งานนิเทศการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
1.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารวัดผลการศึกษา
2.1 งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
2.2 งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
2.3 งานส่งเสริมความรู้ สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันและชุมชนและประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
2.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวัดผลการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
2.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

Message us