นางสาวฤทธี กุลพรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

แนวคิด

การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ
ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 งานธุรการ งานจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร งานจัดระบบควบคุมภายใน
งานรับนักเรียนและงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2 งานประสานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.3 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำสำมะโนผู้เรียน
1.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
1.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่
2.1 งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
2.2 งานบริการสาธารณะในสถานศึกษาและทั่วไป
2.3 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
2.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่กับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
2.5 งานรักษาความปลอดภัย
2.6 งานอนามัยโรงเรียน
2.7 งานโภชนาการ
2.8 งานโสตทัศนูปกรณ์
2.9 งานห้องสมุด
2.10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Message us