นายชาญฤทธิ์ เตชา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการบุคคล

แนวคิด

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเสริมสร้างวินัย และความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของนักเรียน
เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องทำควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1.1 งานวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการ
1.2 งานส่งเสริมกิจการนักเรียนด้านวินัยและความประพฤติ
1.2.1 หัวหน้าเวรประจำสัปดาห์
1.2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2.3 หัวหน้างานระดับชั้น
1.2.4 งาน To Be Number One Friend Corner
1.2.5 งานกิจกรรมลูกเสือ
1.2.6 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
1.3 งานส่งเสริมกิจการนักเรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.3.1 งานคุณธรรม และ จริยธรรม
1.3.2 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1.4 งานประสานงานราชการ ที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคลกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น
1.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารส่งเสริมประสิทธิภาพ
2.1 งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.2 งานส่งเสริม สนับสนุนและ ประสาน จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
และหน่วยงานอื่น
2.3 งานส่งเสริมกิจการชุมชน
2.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารส่งเสริมประสิทธิภาพ
กับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
2.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Message us