อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง หอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง หอประชุมพลศึกษา จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง อาคารปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง อาคารสามาคมนักเรียนเก่า จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 7 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 7 หลัง
1. อาคารเรียน 1 8. หอประชุมพลศึกษา
2. อาคารเรียน 2 9. อาคารพยาบาล
3. อาคารเรียน 3 10. อาคารสมาคมนักเรียนเก่า
4. อาคารเรียน 4 11. อาคารปฏิบัติธรรม บรรหารมณีรัตน์
5. โรงฝึกงานช่างยนต์ 12. ป้อมยาม
6. โรงฝึกงานไม้ 13. เสาธง
7. หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงอาหาร 14. สนามกีฬา

Message us