อาคารสถานที่โรงเรียน

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง
หอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
หอประชุมพลศึกษา จำนวน 1 หลัง
โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง
อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง
อาคารปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง
อาคารสามาคมนักเรียนเก่า จำนวน 1 หลัง
บ้านพักครู จำนวน 7 หลัง
ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 7 หลัง

1. อาคารเรียน 1 8. หอประชุมพลศึกษา
2. อาคารเรียน 2 9. อาคารพยาบาล
3. อาคารเรียน 3 10. อาคารสมาคมนักเรียนเก่า
4. อาคารเรียน 4 11. อาคารปฏิบัติธรรม บรรหารมณีรัตน์
5. โรงฝึกงานช่างยนต์ 12. ป้อมยาม
6. โรงฝึกงานไม้ 13. เสาธง
7. หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงอาหาร 14. สนามกีฬา