โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อักษรย่อ อ.ต. โรงเรียนเป็นแบบ ม. ต้น – เฉพาะชาย / ม.ปลาย – สหศึกษา ประเภทโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ปี พ.ศ. 2452 ก่อตั้ง ณ บริเวณวัดท่าถนน ปี พ.ศ. 2471 ย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เดิมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ” เป็น “โรงเรียนอุตรดิตถ์ ” ปีการศึกษา 2506 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปีการศึกษา 2512 เข้าโครงการ คมช. ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 2 ใช้หลักสูตร คมส. ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) ปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ ของสถาบัน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนและชี้แนะกลวิธีในการพัฒนาสถานศึกษาให้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ส่งไปศึกษาดูงานทั่วประเทศ ปี พ .ศ. 2548 เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปัจจุบันโรงเรียนอุตรดิตถ์ดำเนินการพัฒนาการศึกษาจนได้ระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2534 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2544 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
Message us