ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อักษรย่อ อ.ต.
โรงเรียนเป็นแบบ ม. ต้น – เฉพาะชาย / ม.ปลาย – สหศึกษา
ประเภทโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

ปี พ.ศ. 2452 ก่อตั้ง ณ บริเวณวัดท่าถนน
ปี พ.ศ. 2471 ย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เดิมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ” เป็น “โรงเรียนอุตรดิตถ์ ”
ปีการศึกษา 2506 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปีการศึกษา 2512 เข้าโครงการ คมช.
ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 2 ใช้หลักสูตร คมส.
ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
ปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ ของสถาบัน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนและชี้แนะกลวิธีในการพัฒนาสถานศึกษาให้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ส่งไปศึกษาดูงานทั่วประเทศ
ปี พ .ศ. 2548 เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ปัจจุบันโรงเรียนอุตรดิตถ์ดำเนินการพัฒนาการศึกษาจนได้ระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2534 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2544 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่