ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
เป็นรูปมณฑปพระแท่นศิลาอาสน์ ลอยเหนือก้อนเมฆสีขาว
ยอดมณฑปมีรัศมี 15 แฉก
มีแถบประดับประกอบอยู่ด้านล่าง จารึกชื่อ “โรงเรียนอุตรดิตถ์”

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอุตรดิตถ์
“WORLD CLASS STANDARD” พร้อมกับข้อความ UTTARADIT SCHOOL

สีและรหัสสี

Color Name: Catalina Blue Color Name: Persian Pink
HEX Code: #00247D HEX Code: #FF84C3
HEX8 Code: #FF00247D HEX8 Code: #FFFF84C3
RGB Code: (0, 36, 125) RGB Code: (255, 132, 195)
CMYK Code: 1, 0.712, 0, 0.509 CMYK Code: 0, 0.482, 0.235, 0