นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

แนวคิด
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.1 งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
1.2 งานจัดสรรงบประมาณ
1.3 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
1.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
1.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
2.1 งานบริหารการเงินและการบริหารบัญชี งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากร
และบริหารทั่วไป
2.2 งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
2.3 งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนด ตำแหน่งการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.4 งานสวัสดิการและกิจกรรมสหกรณ์
2.5 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Message us