กลุ่มบริหารงบประมาณ

แนวคิด
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.1 งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
1.2 งานจัดสรรงบประมาณ
1.3 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
1.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
1.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
2.1 งานบริหารการเงินและการบริหารบัญชี งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากร
และบริหารทั่วไป
2.2 งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
2.3 งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนด ตำแหน่งการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.4 งานสวัสดิการและกิจกรรมสหกรณ์
2.5 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย