ประกาศผลสอบ และ รายงานตัวออนไลน์ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลสอบ

 • ม.1 วันที่ 27 มีนาคม 2566
 • ม.4 วันที่ 29 มีนาคม 2566
 • กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยละเอียด!!

  ห้องเรียนปกติ ม.1

  ห้องเรียนปกติ ม.4

  เอกสารประกอบการมอบตัว

  กรุณาอ่านและศึกษาขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์โดยละเอียดจากปุ่ม คู่มือการรายงานตัว

  รายละเอียดประกอบการมอบตัว

  เอกสารคู่มือการใช้งานระบบรายงานตัว

  รายงานตัวออนไลน์

  ให้ผู้ที่มีลำดับตามประกาศ รายงานตัวภายในเวลา 08.30 - 16.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2566 เท่านั้น หากเกินช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรุณาอ่านและศึกษารายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด!!

 • ม.1 วันที่ 29 มีนาคม 2566
 • ม.4 วันที่ 30 มีนาคม 2566
 • รายงานตัวออนไลน์   คู่มือการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์


  วิทยาศาสตร์พลังสิบ เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

  โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ คืออีกหนึ่งมาตรการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้แก่คนไทย โดยการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่สำคัญต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แหล่งที่มาของข้อมูล: กระทรวงศึกษาธิการ  เบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์  แอปพลิเคชั่นสแกนเอกสารสำหรับสมาร์ทโฟน

  App Store for iPhone and iPad
  App Store
  for Android
  Google Play