www.utd.ac.th

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชา ค 43202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
ผู้เขียน : นางวิไลรัตน์  รอดมณี

บทคัดย่อ
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
        1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 
        2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนด้วยสื่อประสม เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  
        3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยสื่อประสม เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 
     แหล่งข้อมูลได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 จำนวน 43 คน 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
        1. สื่อประสม ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ PowerPoint และแบบฝึกทักษะ เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกคะแนนการทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดและการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 
     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้คือ ร้อยละ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที
     ผลการศึกษาสรุปผลได้ดังนี้
        1.ผลการพัฒนาสื่อประสม เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาได้สร้างสื่อประสม 20 ชุด ประกอบด้วยวิธีการสอนโดยใช้ PowerPoint จำนวน 15 ชุด และแบบฝึกทักษะ จำนวน 5 ชุด  และให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน  ตรวจสอบความเหมาะสม  พบว่าสื่อประสมมีความเหมาะสมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมระดับมากทุกชุด และเมื่อ สื่อประสม  ไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 43 คน พบว่าสื่อประสมแต่ละชุดมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 และมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ  86.55 / 84.40  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  ที่ตั้งไว้
        2. ผลการทดลองใช้สื่อประสม เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม มีผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยสื่อประสม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ โดยภาพรวมความคิดเห็นเฉลี่ย 4.46 ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก