www.utd.ac.th

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายทวีศักดิ์ จารุชาต
  2. ผศ.สุบิน แก้วยัง
  3. พันโท ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์
  4. นายอนันต์ ทองแดง
  5. นายพูลศักดิ์ ชูพานิชสกุล
  6. ร.ต.ท. วิทยา คำเพาะ
  7. นางนงลักษณ์ ปัญญเบกษา
  8. นายประสงค์ อุไรวรณ์
  9. นายวิวัฒชัย หล่มศรี
10. นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์
11. นายเอนก อ่วมแจง
12. นายมนูญ รัตนนาคะ
13. พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์
14. พระครูสุภัทรสันติคุณ
15. นายนเรศ  ศรีภิรมย์

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์การชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
     1. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ คำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
    4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ : วันครบวาระ วันที่ 5 มิถุนายน 2559