กำลังเปิดให้บริการกรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ข้อตกลงก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัคร

 กรุณาอ่านข้อความด้านล่างและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัคร
1. ผู้สมัครควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรเบราว์เซอร์ google chrome ในการกรอกใบสมัคร
2. หากข้อมูลผู้สมัครสอบที่ผู้สมัครสอบบันทึกในระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัคร ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนในปีนั้นๆ และท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
3. หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัคร แล้วนำมายื่นมาสมัครที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามประกาศ โรงเรียนจะดำเนินการออกเลขที่สมัครให้
4. ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกในแต่ละหน้าทั้งหมดจะยังไม่บันทึก จนกว่าจะจบขั้นตอนการกรอกข้อมูล
5. การกระทำใดซึ่งผู้ใช้ได้กระทำให้เกิดมีอันตรายต่อระบบ โรงเรียนจะดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด

--------------------------
นักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ หมายถึง
1. มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งหรือหลังใดในเขตตำบลท่าอิฐหรือตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (อยู่ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2560) และ
2. ต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
(แนบเอกสารการรับรองการอยู่อาศัญจริงโดยเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน : แบบที่ 1 ) หรือ
3. ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่ได้อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตตำบลท่าอิฐหรือท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
(แนบเอกสารรับรองการอาศัยและเรียนอยู่จริงโดยเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน: แบบที่ 2 )

--------------------------
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง
1. เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ หรือ
2. เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์
(แนบเอกสารรับรองคุณสมบัตินักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษโดยบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังครับ พ.ศ.2545:แบบ 3 )


 ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น